รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/2567 ประเภท : XD

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,200,000 15.10
2. นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ 230,170,000 15.09
3. นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,010 15.08
4. นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 15.08
5. นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 15.08
6. น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์ 76,000,000 4.98
7. นาง วรรณา เรามานะชัย 65,400,000 4.29
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 46,994,000 3.08
9. นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร 32,744,900 2.15
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 15,595,600 1.02
11. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,931,200 0.72
12. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,491,700 0.69
13. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 10,000,000 0.66