ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ): P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์: PCSGH
ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน โดยมีสัดส่วนการลงทุน 100 % ของบริษัทย่อย ในประเทศเยอรมนีและฮังการี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 044 701 300
โทรสาร: 044 701 399
ที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพมหานคร: เลขที่ 193/105 อาคารชุดเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 264 0621-3
โทรสาร: 02 264 0624
เลขทะเบียนบริษัท: 0107556000426
เว็บไซต์: www.pcsgh.com
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 1,525,000,000.00 บาท

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีและฮังการี
บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน
(ยูโร)
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น
(ยูโร)
ทุน
ชำระแล้ว
(ยูโร)
สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
P.C.S. Machine Group Holding GmbH (“PHG”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( Holding Company) ประเทศเยอรมนี 12,000,000 1 12,000,000 100
P.C.S. Precision Works Germany GmbH (“PWG”)  ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภท  Machining of Cast and Forged Parts (Steel / Iron / Aluminum) ชิ้นส่วนสำคัญประเภท Automatic Transmission Housings, Turbo Housings , Clutch Housings 10,000,000 1 10,000,000 1001
P.C.S. Precision Works Hennef GmbH (“PWH”) ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภท  Machining of Cast and Forged Parts (Steel / Iron / Aluminum) ชิ้นส่วนสำคัญประเภท Turbo Modules, Compressor Housings, Throttle-Controlled Turbo 400,000 1 400,000 1001
P.C.S. Machine Group
Holding Hungary Kft. (PHK) 
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  ( Holding Company) ประเทศฮังการี 15,000 1 15,000 1001
P.C.S. Precision Works Hungary (“PWK”) ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภท  Machining of Cast and Forged Parts (Steel / Iron / Aluminum) ชิ้นส่วนสำคัญประเภท Automatic Transmission Housings, Clutch Housings 500,000 1 500,000 1001

หมายเหตุ : 1 ถือหุ้นโดย P.C.S. Machine Group Holding GmbH (“PHG”)

 

ข้อมูลสำคัญอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991
ผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-264 9090
โทรสาร 02-264 0789

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-264 8000
โทรสาร 02-657 2222