การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
   
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 1: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 1: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 1: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 1: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 1: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องลำตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 1: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 1: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายน์ ตำบลในเมือง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Download
   
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 1: แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายน์ ตำบลในเมือง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
   
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 1: แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 2: แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายน์ ตำบลในเมือง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด