การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ สำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อย เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
22/02/67 08/05/67 24/05/24 เงินปันผล 0.20 บาท 01/07/66-31/12/66
11/08/66 28/08/66 08/09/66 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/66-30/06/66
22/02/66 28/04/66 18/05/66 เงินปันผล 0.20 บาท 01/07/65-31/12/65
09/08/65 23/08/65 06/09/65 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/65-30/06/65
23/02/65 19/04/65 06/05/65 เงินปันผล 0.15 บาท 01/07/64-31/12/64
09/08/64 23/08/64 06/09/64 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/64-30/06/64
15/02/64 21/04/64 07/05/64 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/63-31/12/63
03/04/63 16/04/63 30/04/63 เงินปันผล 0.20 บาท 01/07/62-31/12/62
09/08/62 26/08/62 06/09/62 เงินปันผล 0.10 บาท 23/02/62 - 30/06/62
22/02/62 19/04/62 03/05/62 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/62 - 22/02/62
10/08/61 27/08/61 07/09/61 เงินปันผล 0.10 บาท 27/02/61 - 10/08/61
26/02/61 04/05/61 18/05/61 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/61 - 26/02/61
08/08/60 22/08/60 04/09/60 เงินปันผล 0.16 บาท 28/02/60 - 07/08/60
27/02/60 08/05/60 24/05/60 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/60 - 27/02/60
08/08/59 23/08/59 05/09/59 เงินปันผล 0.12 บาท 01/03/59 - 08/08/59
29/02/59 29/04/59 19/05/59 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/59 - 29/02/59
10/08/58 21/08/58 08/09/58 เงินปันผล 0.20 บาท 27/02/58 - 10/08/58
26/02/58 07/05/58 18/05/58 เงินปันผล 0.20 บาท 31/12/57 - 26/02/58
13/08/57 26/08/57 11/09/57 เงินปันผล 0.22 บาท 21/02/57 - 13/08/57
20/02/57 24/03/57 03/04/57 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/57 - 20/02/57