รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,457,100 14.92
2. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,010 14.89
3. นายบัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 14.89
4. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 14.89
5. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 14.89
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 49,708,500 3.22
7. น.ส.กัญญาภัทร ศิริศรีอัจฉราพร 36,361,000 2.35
8. น.ส.รังสิกาญจน์ โมรินทร์ 31,774,690 2.06
9. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 20,000,000 1.29
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 17,481,200 1.13