รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/04/2562 ประเภท : XD

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,200,000 15.10
2.  นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,010 15.08
3.  นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 15.08
4.  นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 15.08
5.  นายบัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 15.08
6.  น.ส.รังสิกาญจน์ โมรินทร์ 65,928,000 4.32
7.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 53,187,300 3.49
8.  นางวรรณา เรามานะชัย 50,000,000 3.28
9.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 18,584,800 1.22
10.  กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,668,100 0.77