ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 2/1-4 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เลขทะเบียนบริษัท: 0107556000426
ทุนจดทะเบียน: 1,545,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 1,545,000,000.00 บาท
โทรศัพท์: 044-701-300
โทรสาร: 044-701-399
เว็บไซต์: www.pcsholding.com