ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ): P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์: PCSGH
ประเภทธุรกิจ: บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PCSGH”) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กทุบ (Forging) ชิ้นส่วนอลูมิเนียม (Aluminium Forging) แม่พิมพ์ ตลอดจนการแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับอิเล็กทรอนิกส์

ในปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนีและฮังการี 6 แห่ง ได้แก่ PHG, PHK, PWG, PWH, PWK และ EWH
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 044-701 300
โทรสาร: 044-701 399
ที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพมหานคร: เลขที่ 193/105 อาคารชุดเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 25
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-264 0621-3
โทรสาร: 02-264 0624
เลขทะเบียนบริษัท: 0107556000426
เว็บไซต์: www.pcsgh.com
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 1,525,000,000.00 บาท

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีและฮังการี
บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ยูโร)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(ยูโร)
ทุนชำระแล้ว
(ยูโร)
สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
P.C.S. Machine Group Holding GmbH (“PHG”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( Holding Company) ประเทศเยอรมนี 12,000,000 1 12,000,000 100
P.C.S. Precision Works Germany GmbH (“PWG”)  ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภท  Machining of Cast and Forged Parts (Steel / Iron / Aluminum) ชิ้นส่วนสำคัญประเภท Automatic Transmission Housings, Turbo Housings , Clutch Housings 10,000,000 1 10,000,000 100 1
P.C.S. Precision Works Hennef GmbH (“PWH”) ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภท  Machining of Cast and Forged Parts (Steel / Iron / Aluminum) ชิ้นส่วนสำคัญประเภท Turbo Modules, Compressor Housings, Throttle-Controlled Turbo 400,000 1 400,000 100 1
P.C.S. Machine Group
Holding Hungary Kft. (PHK)  
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( Holding Company) ประเทศฮังการี 15,000 1 15,000 100 1
P.C.S. Precision Works Hungary (“PWK”) ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภท  Machining of Cast and Forged Parts (Steel / Iron / Aluminum) ชิ้นส่วนสำคัญประเภท Automatic Transmission Housings, Clutch Housings 500,000 1 500,000 100 1
Eisenwerk GmbH
(“EWS”)
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 25,000 1 25,000 85 1

หมายเหตุ : 1 ถือหุ้นโดย P.C.S. Machine Group Holding GmbH (“PHG”)

 

ข้อมูลสำคัญอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991
ผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-264 9090
โทรสาร 02-264 0789-90
1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930

2) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

3) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-264 8000
โทรสาร 02-657 2222