ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ): P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์: PCSGH
ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน
โดยมีสัดส่วนการลงทุน 100% ใน 3 บริษัทย่อยในประเทศไทย และ 6 บริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีและฮังการี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 044-701 300
โทรสาร: 044-701 399
ที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพมหานคร: เลขที่ 193/105 อาคารชุดเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 25
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-264 0621-3
โทรสาร: 02-264 0624
เลขทะเบียนบริษัท: 0107556000426
เว็บไซต์: www.pcsgh.com
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 1,525,000,000.00 บาท

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยในประเทศไทย
บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท)
ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
บ. พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (PCW)
สำนักงานเลขที่ 2/1-4 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง (High Precision Machining) ประเภทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบบังคับรถ 450 10 450 100
บ. พี.ซี.เอส ได คาสติ้ง จำกัด (PCD)
สำนักงานเลขที่ 2/5,2/6,2/7,2/9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป มีความชำนาญเป็นพิเศษในการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมขนาดใหญ่ โดยมีเครื่องจักรที่มีขนาดแรงฉีดตั้งแต่ 350 ตัน ถึง 2,500 ตัน 350 10 350 100
บ. พี.ซี.เอส ฟอร์จจิ้ง จำกัด (PCF)
สำนักงานเลขที่ 2/8 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทเหล็กขึ้นรูป (Forging Products) มีความชำนาญเป็นพิเศษในการผลิตชิ้นส่วนจำพวกเหล็กแปรรูปร้อนจำพวก Micro Alloy Steel โดยมีเครื่องจักรที่มีแรงตีเหล็กสูงตั้งแต่ 750 ตัน ถึง 6,000 ตัน 350 10 350 100
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีและฮังการี
บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ยูโร)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
(ยูโร)
ทุนชำระแล้ว
(ยูโร)
สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
P.C.S. Machine Group Holding GmbH (“PHG”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( Holding Company) ประเทศเยอรมนี 12,000,000 1 12,000,000 100
P.C.S. Precision Works Germany GmbH (“PWG”)  ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภท  Machining of Cast and Forged Parts (Steel / Iron / Aluminum) ชิ้นส่วนสำคัญประเภท Automatic Transmission Housings, Turbo Housings , Clutch Housings 10,000,000 1 10,000,000 100 1
P.C.S. Precision Works Hennef GmbH (“PWH”) ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภท  Machining of Cast and Forged Parts (Steel / Iron / Aluminum) ชิ้นส่วนสำคัญประเภท Turbo Modules, Compressor Housings, Throttle-Controlled Turbo 400,000 1 400,000 100 1
P.C.S. Machine Group
Holding Hungary Kft. (PHK)  
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( Holding Company) ประเทศฮังการี 15,000 1 15,000 100 1
P.C.S. Precision Works Hungary (“PWK”) ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภท  Machining of Cast and Forged Parts (Steel / Iron / Aluminum) ชิ้นส่วนสำคัญประเภท Automatic Transmission Housings, Clutch Housings 500,000 1 500,000 100 1
Eisenwerk GmbH
(“EWS”)
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 25,000 1 25,000 85 1

หมายเหตุ : 1 ถือหุ้นโดย P.C.S. Machine Group Holding GmbH (“PHG”)

 

ข้อมูลสำคัญอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991
ผู้สอบบัญชี: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-677 2000
โทรสาร 02-677 2222
1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645

2) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323

3) นางสิรินุช วิมลสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-264 8000
โทรสาร 02-657 2222