ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินรวม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 3,174.3 5,293.7 5,124.5 4,013.9 4,092.3 3,707.2 3,927.5 5,579.9
รายได้รวม (ล้านบาท) 3,180.8 5,302.1 5,162.3 4,094.8 4,145.9 3,742.1 3,984.4 5,698.9
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 915.2 1,861.8 1,522.7 807.5 666.3 516.4 770.2 964.7
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 788.6 1,704.9 1,376.6 717.2 541.7 382.1 641.5 340.8
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 5,072.8 5,944.6 5,566.9 5,464.5 5,371.2 5,193.2 5,544.0 5,587.0
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,191.6 803.7 3,883.6 346.3 496.2 309.1 446.4 547.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,881.2 5,140.9 1,683.3 5,118.2 4,874.9 4,884.1 5,097.6 5,039.5
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.8 35.2 29.7 20.1 16.3 13.9 19.6 17.3
อัตรากำไรสุทธิ (%) 24.8 32.2 26.7 17.5 13.1 10.2 16.1 6.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 22.6 37.8 40.3 21.1 10.8 7.8 12.9 6.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 17.4 31.0 24.0 13.0 10.1 7.3 12.1 6.2
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 0.2 2.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

หมายเหตุ: บริษัทได้เริ่มประกอบกิจการในต่างประเทศและผลการดำเนินงานได้ถูกรวมในข้อมูลสำคัญทางการเงินของปี 2561 แล้ว